top of page
Публічний договір-оферта

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Фізична особа - підприємець Биковець Артем Тарасович (далі - Виконавець), пропонує будь-якому дієздатній особі (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.
Незгода з певними в цьому Договорі умовами тягне неможливість надання Виконавцем послуг навчання.
Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги навчання, згідно з навчальними планами (курсами), детальний опис яких міститься на веб-сайті www.start-it.ua (далі -послуги навчання).
Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.
Вартість послуг навчання визначається в залежності від обраного Замовником навчального плану.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов'язується:
На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання в термін, визначений зазначеним планом.
До початку надання послуг навчання ознайомити Замовника з інструментами і програмами, які будуть використані під час навчання.
Забезпечити навчальний процес відповідно до обраного Замовником навчальним планом.
Вчити Замовника в групі обраного курсу, якщо заняття відбуваються за комп'ютером.
Забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами, якщо це передбачено навчальним планом.
Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.
Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.


Виконавець має право:
Призупинити / припинити надання Замовнику послуг навчання в односторонньому порядку в наступних випадках:
Замовник порушив умови цього Договору;
Замовник вчинив дії, які перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку в навчальних приміщеннях, в тому числі дії незаконного або аморального характеру, або порушують громадський порядок, посягають на честь і гідність громадян і підприємств та / або викликають їхні скарги, поширення в мережі вірусів або інших небажаних компонентів, вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації із спеціальним доступом;
Недбайливого ставлення Замовника до майну та / або обладнання Виконавця, що спричинило його пошкодження.
В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково в разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.7 цього Договору, та / або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, а також навчальні плани та вартість послуг навчання з попередньою їх публікацією на сайті www.start-it.ua. При цьому внесення змін до навчальних планів і вартості послуг навчання, при наданні Замовнику послуг навчання не допускається.
Вимагати від Замовника відшкодування шкоди, заподіяної діями Замовника.
Переносити заняття, передбачених навчальним планом, з одного дня на інший, але своєчасно при цьому попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
Не допускати Замовника до навчання в стані алкогольного та / або наркотичного сп'яніння.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов'язаний:
Сумлінно виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил поведінки і своєчасно внести плату за послуги навчання за обраним навчальним планом.
Перед початком надання послуг навчання пройти інструктаж з правил поведінки і вимог техніки безпеки.
Вчасно з'являтися в приміщенні, в якому надаються послуги навчання або віртуальної кімнати (відео конференції), а в разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманого внаслідок цього послуги.
Завчасно повідомляти про свою відсутність на заняттях. Плата за пропущені Замовником заняття, передбачені навчальним планом, не повертається.
В ході отримання послуг навчання виконувати законні вимоги Замовника, не бути на заняття в стані алкогольного та / або наркотичного сп'яніння, проявляти повагу до оточуючих.
Дбайливо ставитися до майна і обладнання Виконавця, відшкодовувати будь-які збитки Виконавцю, викликані діями Замовника.
При отриманні послуг не використовувати обладнання та майно Виконавця для заподіяння шкоди третім особам, несанкціонованої розсилки листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних і інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати і не поширювати їх.
Чи не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання йому послуг навчання, в тому числі для самостійної роботи.


Замовник має право:
Отримувати послуги навчання, передбачені цим Договором.
Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
Вносити оплату Виконавцю за послуги навчання, відповідно до обраного навчального плану, будь-яким з передбачених чинним законодавством України способом.
Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Замовника за два дні. У разі дострокового розірвання даного Договору плата Замовнику послуги навчання; не повертається.


ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Послуги навчання за цим Договором надаються виключно на умовах 100 відсоткової передоплати їх вартості з конкретного навчального плану, якщо інше не погоджено сторонами.
Всі розрахунки здійснюються в національній валюті України - гривні.
Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.
Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, розрахункову карту або отримання готівкових коштів Виконавцем.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням / призупиненням надання послуг навчання.
Виконавець не несе відповідальності за межі не відредаговані методичні матеріали, які передаються Замовнику при наданні йому послуг навчання за обраним навчальним планом, в тому числі для самостійної роботи.
Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.
У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.


ФОРС МАЖОР
Виконавець і Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені і які неможливо було запобігти розумними заходами .


ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набуває чинності з моменту оплати послуг навчання Замовником Виконавцю і діє протягом всього терміну, визначеного в обраному Замовником навчальному плані.
Цей Договір може бути припинений (розірваний) за згодою Замовника і Виконавця.
У разі, коли Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір після початку надання послуг навчання, при цьому Замовником здійснена повна оплату послуг навчання, Виконавець повертає Замовнику кошти, в розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків вартості не отриманої послуги.


ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
Всі суперечки і розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії), зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Замовнику мотивовану відмову.
У разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.
Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.


РЕКВІЗИТИ

Виконавець

ФО-П Биковець АРТЕМ ТАРАСОВИЧ, 

Банківські реквізити: р /с 26001052636651 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649

Тел .: +38063 742 50 52

e-mail: info@start-it.ua

bottom of page